Logo
e-Przeworsk aplikacja mobilna
Drukuj 

Regulamin

Data ostatniej aktualizacji 22 marca 2023 roku.

1. Postanowienia Wstępne
Wchodząc lub używając strony e-przeworsk.pl, powiązanych aplikacji, powiadomień email, API, lub jakiegokolwiek innej udostępnianej przez firmę TOZAMET ul. Dynowska 54 37-200 Przeworsk (zwaną dalej Właścicielem) usługi, zwanej w dalszej części tych warunków korzystania "Usługami", potwierdzasz, iż rozumiesz i akceptujesz niniejsze warunki korzystania ("Warunki").

Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a Właścicielem określającą użytkowanie Usług. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej zapisami. Jeżeli nie zgadzasz się na zawarcie tej umowy nie możesz korzystać z naszych Usług.
 
2. Akceptacja Warunków
Nie możesz korzystać z Usług i nie możesz zaakceptować Warunków jeżeli ze względu na swój wiek nie posiadasz pełnej zdolności do czynności prawnych, a także gdy Twoje prawo do czynności prawnych lub prawo do korzystania z Usług zostało ograniczone na podstawie przepisów adekwatnego prawa mającego w Twoim przypadku zastosowanie.
 
3. Zmiany Warunków
Nasze Warunki oraz Polityka Prywatności mogą od czasu do czasu ulec zmianie. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, zanim nowe Warunki ("Nowe Warunki") zaczną obowiązywać, chyba że zmiany związane są ze sprawami administracyjnymi lub prawnymi. Wyrażasz zgodę by zostać poinformowanym o Nowych Warunkach poprzez zamieszczenie ich na naszych Usługach, a także akceptujesz to, że korzystanie przez Ciebie z Usług po dacie rozpoczęcia obowiązywania Nowych Warunków (lub inne zachowanie, które na to będzie wskazywało) oznacza Twoją zgodę na Nowe Warunki.
 
4. Nasze Usługi
Udostępniamy Ci platformę, która umożliwia zamieszczanie, edycję, wyświetlanie, przeglądanie , wyszukiwanie ogłoszeń, reklam i innej zawartości online. Pomimo, że użytkownicy mogą używać oferowanych przez nas Usług do komunikacji i przeprowadzania transakcji, to my nie uczestniczymy i nie jesteśmy stroną żadnej transakcji pomiędzy użytkownikami. Rozumiesz i zgadzasz się, że używasz Usług i/lub uczestniczysz w tych transakcjach na własne ryzyko. Podstawowe usługi oferowane przez nas są bezpłatne, jednakże dodatkowo możemy oferować płatne produkty lub usługi.
 
5. Konta Użytkowników
W celu uzyskania dostępu do pewnych funkcji Usług może być konieczne założenie przez Ciebie konta. W przypadku utworzenia takiego konta, musisz podać prawdziwe i kompletne informacje oraz użyć adresu email, który należy do Ciebie.

Jesteś odpowiedzialny za aktywność na swoim koncie i zgadzasz się, że nie sprzedasz, przetransferujesz, udzielisz licencji, będziesz współdzielił, ani nie przekażesz konta, ani praw do konta, innej osobie ani podmiotowi. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie hasła i danych swojego konta.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani zniszczenia poniesione w wyniku użycia Twojego konta lub hasła przez inną osobę lub podmiot, zarówno za jak i bez Twojej wiedzy.

Rozumiesz i zgadzasz się, że tworzenie wielu kont przez jednego użytkownika, jak i tworzenie kont przez jednego użytkownika dla innych osób lub podmiotów, bez naszej uprzedniej zgody, jest niedozwolone.

Nie możesz tworzyć kont za pomocą nieautoryzowanych sposobów, włączając w to użycie zautomatyzowanego urządzenia, skryptu, bota, spidera, crawlera czy też scrapera.

Rozumiesz, że Twoje konto może zostać zamknięte w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku złamania lub zamiaru złamania warunków naszego regulaminu.
 
6. Treści Użytkownika
Usługi, które udostępniamy, zawierają treści od nas, Ciebie i innych użytkowników. Do tych treści ("Treści") zalicza się tekst, oprogramowanie, grafiki, obrazy, zdjęcia, dźwięki, muzyka, video, treści audiowizualne, materiały interaktywne i inne materiały, dostępne na lub za pośrednictwem Usług. Prosimy wziąć pod uwagę, że za pośrednictwem Usług mogą być dostępne Treści, powszechnie uznane za materiały dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich i dostęp do tych Treści mogą mieć jedynie osoby pełnoletnie.
 
7. Twoje pozwolenie na korzystanie z Usług
Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, nie zbywalnej, licencji na cały świat, pozwalającej na dostęp do oraz użytkowanie Usług do celów osobistych. Licencja ta ma charakter personalny i nie można jej przekazać ani zbyć na rzecz innej osoby lub podmiotu. Licencja ta umożliwia Ci jedynie użytkowanie i dostęp do Usług w sposób określony przez te Warunki.
 
8. Prawa
Nie przekazujesz nam praw własności do żadnych Treści, które umieścisz na lub za pośrednictwem Usług. W zamian udzielasz nam jedynie niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji na cały świat do użytkowania, kopiowania, odtwarzania, przetwarzania, adaptacji, modyfikacji, publikowania, transmitowania, wyświetlania i dystrybucji jakichkolwiek Treści, które zamieściłeś na lub za pomocą Usług.

Zgadzasz się, z tym że Usługi mogą być wspierane za pomocą przychodów, które pochodzą z reklam oraz z tym, że możemy wyświetlać reklamy i inne materiały promocyjne na, w pobliżu, w połączeniu z Twoimi Treściami lub na Usługach.

Jesteś odpowiedzialny za Treści, które zamieszczasz, a także odpowiadasz za konsekwencje ich zamieszczania, dotyczy to także użycia tych Treści przez inne osoby.

Zamieszczając Treści na lub poprzez Usługi, oświadczasz, że jesteś właścicielem tych Treści lub masz prawo do udzielenia nam praw i licencji określonych w tych Warunkach. Dodatkowo potwierdzasz, że poprzez zamieszczenie Treści nie złamiesz ani naruszysz praw osób trzecich i zgadzasz się pokryć wszelkie opłaty i koszta wynikłe z zamieszczenia tychże Treści.
 
9. Ograniczenia dotyczące treści i użytkowania usług
Wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za zachowanie jak i Treści, które zamieszczasz lub wyświetlasz na lub poprzez nasze Usługi, a także za wszelkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z tego faktu. Ogłoszenia mogą zostać zamieszczone tylko we właściwej kategorii i zabronione jest zamieszczanie duplikatów lub prawie identycznych ogłoszeń oraz innych Treści.

Nie wolno zamieszczać na lub poprzez Usługi Treści:
- łamiących lub naruszających prawo,
- nękających, zastraszających, prześladujących inne osoby,
- zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody tej osoby,
- dyskryminujących, pełnych nienawiści, niezgodnych z prawem, fałszywych, zawierających pornografie, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, epatujących przemocą lub w inny sposób budzących wątpliwości,
- oferujących podrobione produkty lub naruszających prawa autorskie, znaki firmowe, lub inne prawa osób trzecich,
- powszechnie uznawanych za spam, dystrybuujących tzw. listy łańcuszkowe lub piramidy finansowe,
- promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie emaili.
 
Wyrażasz zgodę na to, że w przypadku stwierdzenia przez nas złamania tych Warunków, ich naruszenia lub jeżeli podejrzewamy, że było to Twoją intencją, możemy zmienić kategorię, skasować lub zablokować Twoje ogłoszenie, Treści lub część Treści.

Możesz używać Usług tylko w sposób zgodny z prawem oraz warunkami regulaminu.

Zabronione są następujące działania:
- skanowanie, sprawdzanie czy testowanie naszych systemów czy sieci, lub systemów zabezpieczeń czy metod uwierzytelniania,
- manipulowanie lub uzyskiwanie dostępu do niepublicznych części naszych Usług, naszych systemów komputerowych lub systemów naszych dostawców usług,
fałszowanie pakietów TCP/IP i innych części pakietów zarówno podczas dodawania Treści jak i w emailach, a także używanie Usług w taki sposób by zmylić, zmienić, lub zafałszować informacje dotyczące źródła,
- łączenie się z Usługami (ani też wszelkie próby) w inny sposób niż poprzez dostępne, opublikowane przez nas interfejsy (i tylko w zakresie określonym przez te Warunki), chyba, że uprzednio udzieliliśmy pisemnej zgody na takie czynności (indeksowanie Usług przez roboty indeksujące jest dozwolone jedynie w zakresie określonym w pliku robots.txt, jednakże kopiowanie Treści bez uzyskania naszej wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione),
- zakłócanie lub próby zakłócania dostępu do Usług, serwerów, sieci włączając w to takie działania jak flooding, przeciążanie, spamowanie, wysyłanie wirusów komputerowych, bombardowanie poczty elektronicznej, czy tworzenie skryptów do tworzenia Treści w taki sposób, że koliduje to, zakłóca, lub nadmiernie obciąża nasze Usługi,
- próby rozszyfrowania, dekompilacji, dokonywania inżynierii wstecznej oprogramowania i kodu używanego do zapewniania Usług,
- podszywanie się pod inną osobę lub podmiot,
- kopiowanie, wyświetlanie, zbieranie, reprodukcja, lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek Treści (w całości lub części) zamieszczonych przez lub dostępnych za pośrednictwem naszych Usług bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także Treści zamieszczonych przez Ciebie). Jeżeli złamiesz powyższe postanowienia, zgadzasz się zapłacić nam 10 000 euro za każdy dzień łamania tego warunku,
- wysyłanie niezamawianej reklamy w żadnej formie,
- obchodzenie blokad dostępu do Usług,
- zbieranie informacji o innych użytkownikach bez ich wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także zbierania adresów email i numerów telefonów).
 
Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas, za pomocą Usług, emaila lub telefonu, powiadomień, informacji oraz wiadomości marketingowych, a także zgadzasz się na kontakt odnośnie usług i produktów, które my oraz nasi partnerzy mogą oferować.
 
10. Wiek
Nasze Usługi skierowane są do osób pełnoletnich. Zgodnie z naszą polityką wewnętrzną nie udostępniamy naszych Usług dla osób poniżej 18 roku życia. Potwierdzasz, że masz powyżej 18 lat i możesz w sposób zgodny z prawem zaakceptować te Warunki.
 
11. Usługi płatne
Większość naszych usług i produktów jest bezpłatna, jednakże niektóre z naszych dodatkowych usług lub produktów, włączając w to umieszczenie treści w określonych sekcjach serwisu jako reklamy, ogłoszenia wyróżnione i inne treści, możemy oferować odpłatnie ("Płatne Usługi"). Jeżeli jakaś usługa lub produkt jest oferowany odpłatnie to zostaniesz o tym poinformowany. Podczas dokonywania opłat za Płatne Usługi może być wymagana akceptacja warunków firmy obsługującej płatności. Jesteś odpowiedzialny za dokonanie płatności za usługi wraz ze stosownymi podatkami. Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach cen Płatnych Usług poprzez zamieszczenie ich na lub poprzez nasze Usługi.

W przypadku złamania lub naruszenia tych Warunków lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż Twoją intencją było ich złamanie lub naruszenie, to w takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do wycofania, usunięcia lub blokady Płatnej Usługi, którą zamówiłeś lub opłaciłeś. Akceptujesz to, iż w takich przypadkach, a także w przypadku zamknięcia konta, nie przysługuje Ci zwrot płatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania transakcji płatności za Płatne Usługi w przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że transakcja nie jest uczciwa, narusza Warunki, lub gdy wierzymy, iż poprzez takie działanie możemy zapobiec finansowej stracie.

Rozumiesz i zgadzasz się z tym, iż ze względu na charakter Płatnych Usług, które oferujemy, nie jest możliwe wycofanie opłaconych usług i produktów, ani też zamówień, które zostały już przetworzone. Akceptujesz również fakt, iż w przypadku konieczności otrzymania faktury VAT, niezbędne jest zgłoszenie takiej prośby poprzez bezpośredni kontakt z nami i podanie pełnych danych do faktury przed dokonaniem i opłaceniem zamówienia.

Jeżeli rezydujesz na terenie UE, wyrażasz zgodę na wykonanie zamówionych usług i rezygnujesz z prawa do rezygnacji określonego przez regulacje 2011/83/EU.

Rozumiesz oraz akceptujesz fakt, iż w celu zaoferowania Płatnych Usług, możemy polegać na obsłudze płatności przez podmioty trzecie ("Operatorów Płatności") i w takim przypadku nie odpowiadamy za problemy z płatnościami, które wynikły po stronie Operatora Płatności.

Koszty zamieszczenia ogłoszeń i ich wyróżnienia znajdziesz w zakładce „Cennik”.
Dodatkowo koszty innych usług zamieszczone są na odpowiednich stronach tych że usług. Wysokość opłat może ulec zmianie.

Wszelkich reklamacji należy dokonywać poprzez przesłanie zgłoszenia na stronie kontakt.
 
12. Prawa autorskie i znaki towarowe
Usługi zawierają Treści należące do nas lub Treści do których posiadamy odpowiednie licencje. Te Treści są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej, międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku zastosowanie. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 
13.  Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie gwarancji
Usługi świadczone są w "aktualnej postaci" i ani my, ani firmy od nas zależne, ani też firmy działające na naszej licencji nie mogą udzielić gwarancji w stosunku do nich.

W szczególności Operator nie gwarantuje, że Usługi spełnią Twoje wymagania, ani też, że świadczone będą w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny czy bezproblemowy. Operator nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje uzyskane przez Ciebie w następstwie użytkowania Usług będą wiarygodne i niezafałszowane, jak również, że defekty w działaniu lub funkcjonalności oprogramowania będącego częścią Usług zostaną usunięte.

Żaden z zapisów tych Warunków nie wpływa na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta i nie możesz takich uprawnień w drodze umowy zmienić ani się ich zrzec.
 
Żaden z zapisów tych Warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za straty, która zgodnie z prawem nie może być wyłączona lub ograniczona przez prawo.
Nie przeglądamy Treści zamieszczonych przez użytkowników, ani nie jesteśmy zaangażowani w transakcje pomiędzy użytkownikami. Akceptujesz i zgadzasz się nie obarczać nas odpowiedzialnością za działania i Treści innych użytkowników. Nie gwarantujemy prawdziwości Treści zamieszczanych przez innych użytkowników, ani komunikacji pomiędzy użytkownikami, ani jakości, bezpieczeństwa oraz legalności ofert.

W żadnym wypadku Operator, jego pracownicy, dyrektorzy, reprezentanci nie są odpowiedzialni za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe straty czy uszczerbek będący wynikiem użytkowania Usług, włączając w to przypadki w których straty czy uszczerbek jest wynikiem niezdolności do użytkowania Usług, naszego zaniedbania, czy też przerwy, zawieszenia, modyfikacji, zmian lub zakończenia świadczenia Usług.

Ograniczenie odpowiedzialności jest skuteczne bez względu na to czy Operator został powiadomiony lub powinien wiedzieć, o możliwości wystąpienia takich strat czy uszczerbku, czy też nie.

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności i w takim przypadku nie będą one Ciebie dotyczyły.

Informujemy, że Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych (lub też innych źródeł) podmiotów trzecich. Akceptujesz fakt, że nie jesteśmy odpowiedzialni za dostępność, ani poprawność takich stron internetowych, ani źródeł. Linki do takich stron czy źródeł nie oznaczają naszego związku ani poparcia dla takich stron internetowych czy też źródeł, ani też poparcia dla produktów lub usług oferowanych przez te strony internetowe czy też źródła. Rozumiesz i akceptujesz własną odpowiedzialność za użycie takich stron internetowych i źródeł.
 
14. Odstąpienie od umowy
Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Właścicielem serwisu odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres ul. Dynowska 54 37-200 Przeworsk. Wraz z odstąpieniem od umowy usługi Konta wygasają pozostałe umowy łączące Właściciela z Użytkownikiem.
 
15. Postępowanie reklamacyjne
Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 
Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: e-mail podany w zakładce „Kontakt” lub w formie listu poleconego przesłanego na adres podany w zakładce „Kontakt” z dopiskiem "Reklamacja".
 
Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Właściciel serwisu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
Właściciel serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 
16. Wypowiedzenie
Warunki będą obowiązywać do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub Operatora jednym ze sposobów opisanych poniżej.

Możesz wypowiedzieć Warunki w dowolnym momencie poprzez powiadomienie nas poprzez formularz kontaktowy, dezaktywacje konta oraz zaprzestanie korzystania z Usług. Jeżeli posiadasz konto, powiadomienie wysłane przez formularz kontaktowy musi zostać wysłane zanim dokonasz dezaktywacji konta. Akceptujesz to, że zastrzegamy sobie prawo do archiwizacji, przechowywania i przeważania Treści, które zostały przez Ciebie dodane do lub za pomocą Usług i zakończenie umowy nie skutkuje ograniczeniem tego prawa.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Warunków lub ograniczenia dostępu do całości lub części Usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny, zarówno informując Cię z wyprzedzeniem o tym fakcie jak również nie.

W momencie zakończenia Warunków, wszystkie licencje i inne prawa, które od nas otrzymałeś przestają obowiązywać.

Wszystkie postanowienia tych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać zakończenie Warunków.
 
17. Warunki Ogólne
Niniejsze Warunki zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawa właściwego dla siedziby operatora i są regulowane przez te przepisy bez względu na stosowanie czy ich konflikt z lokalnym prawem odpowiednim dla miejsca Twojej rezydencji.

Wszystkie roszczenia, postępowania prawne, czy spory powstałe w powiązaniu z Usługami będą rozstrzygane przed sądami właściwymi dla właściciela serwisu, chyba że właściciel serwisu postanowi inaczej.
Jeżeli używasz Usług z innego kraju, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich praw, które mają w Twoim przypadku zastosowanie.

Zgadzasz się na otrzymywanie od nas komunikacji w formie elektronicznej i akceptujesz, że wszelkie warunki, umowy, powiadomienia oraz inne formy komunikacji, które otrzymasz od nas będą traktowane jako otrzymane w formie pisemnej.

W przypadku złamania Warunków, poprzez korzystanie z Usług w sposób nieautoryzowany, możesz nie otrzymać żadnych powiadomień. Zgadzasz się, że w takim przypadku wszelkie powiadomienia, które w przypadku korzystania z Usług w sposób autoryzowany byś otrzymał, będą uznane jako dostarczone.

Nasz brak realizacji lub wykonania, któregokolwiek postanowienia tych Warunków, nie oznacza rezygnacji z prawa do ich realizacji lub wykonania.

Żadna strona nie może przenieść Warunków na inną osobę lub podmiot, przy czym zastrzegamy sobie prawo do dokonania takiego przeniesienia na spółkę zależną lub powiązaną.
Do góry